Thiện Duyên

Duyên đến duyên đi, ác duyên có, thiện duyên cũng có....

Từ bi hỷ xả

“Phải cố gắng học rộng nghe nhiều, phải biết bổn tâm mình, phải hiểu rõ đạo lý của chư Phật, phải hòa mình vào thế gian để cứu giúp người và vật, không phân biệt ta và người, nghĩ thắng đến quả vị Bồ đề.” [12, trtr.233-234].

Nguyện đem công đức này Hướng về chúng sanh khắp pháp giới Đồng sanh cõi Cực Lạc..

Sống vui vẻ tùy duyên

Có nhiều quy luật khác nhau trong thế giới và trong vũ trụ này. Một người có khả năng tuân theo cái gọi là luật của một quốc gia trên bề mặt nhưng lại chống lại những luật cao hơn, những quy luật của tự nhiên mà con người không thể thấy, bao gồm Chân-Thiện-Nhẫn, là luật cao nhất trong vũ trụ này. Đại Pháp bất biến bất động cho dù con người có thay đổi thế nào.

Cố gắng hết mình vì đức phật

Có một ngày bạn sẽ hiểu, lương thiện khó hơn thông minh nhiều. Thông minh là một loại tài năng thiên phú, còn lương thiện lại là một sự lựa chọn..